دوشنبه

سه شنبه

 • فینیتا

  دکتر جانز تهران میدان ولیعصر

 • چهار شنبه

  دکتر حسامی
  تهران میدان ولیعصر

چهارشنبه

 • چهار شنبه

  دکتر حسامی
  تهران میدان ولیعصر

جمعه

یکشنبه